Smad5 Haploinsufficiency Leads to Hair Cell and Hearing Loss

No Thumbnail Available
Authors
Yang, Shi-Ming
Guo, Wei-Wei
Hu, Yin-Yan
Sun, Yan-Xun
Hou, Zhao-Hui
Sun, Jian-He
Wang, Xiang
He, David Z. Z.
Zhai, Suo-Qiang
Young, Wie-Yen
Issue Date
2009
Type
Journal Article
Language
Keywords
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Alternative Title
Abstract
Description
Citation
Yang, Shi-Ming; Guo, Wei-Wei; Hu, Yin-Yan; Sun, Yan-Xun; Hou, Zhao-Hui; Sun, Jian-He; Wang, Xiang; He, David Z. Z.; Zhai, Suo-Qiang; Young, Wie-Yen; Han, Dong-Yi; Yang, Xiao. Smad5 Haploinsufficiency Leads to Hair Cell and Hearing Loss. Developmental Neurobiology. 2009, FEB 1. 69(2-3):153-161.
Publisher
License
Journal
Volume
Issue
PubMed ID
DOI
ISSN
1932-8451
1932-846X
0022-3034
EISSN