Genome-wide Copy-Number-Variation Study Identified a Susceptibility Gene, UGT2B17, for Osteoporosis

No Thumbnail Available
Authors
Yang, Tie-Lin
Chen, Xiang-Ding
Guo, Yan
Lei, Shu-Feng
Wang, Jin-Tang
Zhou, Qi
Pan, Feng
Chen, Yuan
Zhang, Zhi-Xin
Dong, Shan-Shan
Issue Date
2008
Type
Journal Article
Language
Keywords
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Alternative Title
Abstract
Description
Citation
Yang, Tie-Lin; Chen, Xiang-Ding; Guo, Yan; Lei, Shu-Feng; Wang, Jin-Tang; Zhou, Qi; Pan, Feng; Chen, Yuan; Zhang, Zhi-Xin; Dong, Shan-Shan; Xu, Xiang-Hong; Yan, Han; Liu, Xiaogang; Qiu, Chuan; Zhu, Xue-Zhen; Chen, Teng; Li, Meng; Zhang, Hong; Zhang, Liang; Drees, Betty M.; Hamilton, James J.; Papasian, Christopher J.; Recker, Robert R.; Song, Xiao-Ping; Cheng, Jing; Deng, Hong-Wen. Genome-wide Copy-Number-Variation Study Identified a Susceptibility Gene, UGT2B17, for Osteoporosis. American Journal of Human Genetics. 2008, DEC 12. 83(6):663-674.
Publisher
License
Journal
Volume
Issue
PubMed ID
DOI
ISSN
0002-9297
1537-6605
EISSN