Corrigendum to “The role of Smad4 in vestibular development in mice” [Int. J. Dev. Neurosci. 29 (2011) 15–23]

No Thumbnail Available
Authors
Yang, Shi-ming
Deng, An-chun
Huang, De-liang
Sun, Jian-he
Yang, Guan
Yu, Ya-ping
Hou, Zhao-hui
Guo, Wei-wei
Zhai, Suo-qiang
He, David Z. Z.
Issue Date
2011
Type
Journal Article
Language
Keywords
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Alternative Title
Abstract
Description
Citation
Yang, Shi-ming; Deng, An-chun; Huang, De-liang; Sun, Jian-he; Yang, Guan; Yu, Ya-ping; Hou, Zhao-hui; Guo, Wei-wei; Zhai, Suo-qiang; He, David Z. Z.; Han, Dong-yi; Young, Wie-yen; Yang, Xiao. Corrigendum to “The role of Smad4 in vestibular development in mice” [Int. J. Dev. Neurosci. 29 (2011) 15–23]. International Journal of Developmental Neuroscience. 2011, . 29(7):783.
Publisher
License
Journal
Volume
Issue
PubMed ID
DOI
ISSN
0736-5748
0736-5748
EISSN